Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Security Protection and Engineering  Agency  

Lorem

 • Detection of unwanted and unethical proceedings - fraud  management project.

  The project starts by performing of an external control, which is followed by a establishment of the system that guarantees the maximum reduction in the risk of fraud, unethical, inefficient and to the company disloyal behaviour of employees.

  The scenario of the project:

  1. Checking the effectiveness of selected economic activities (purchases of goods and services, procurement, awarding, etc.) for the previous period (eg. 1 year)

  2. Evaluation of the  inspection results, drawing conclusions

  3. Investigation of the specific suspicions and proposal of the  corrective measures

  4. Risk Analysis  in areas vulnerable to emerging threats to the interests of the company and identify risk points (red flags)

  5. Proposal with measures to eliminate risks

  6. Evaluatiuon of the  Company Code of Ethics

  7. Communication of the ethical principles at all management levels of the company

  8. Evaluation of the  efficiency of the hotline (whistler blower)

  9. Correction of the  hotline operation and communication  to  become more effective

  The phases of the project will communicate with the representative of the owner of the company and after approval of the basic framework the plan will be  outlined with the timing of the implementation of individual measures from initial communication to the final output and the final form.

  The advantage of an external supplier of this service is its independence and impartiality. In the case of internal implementation can not be eliminated the influence of mutual relations of the staff and their individual interests. Interest of the owner, or his representative, on the one hand, and the management and employees on the other hand, is in  the societies with low levels of corporate morality often different.

  Costing various stages of the project depends on the range of the investigative activities and complexity of implementing preventive and corrective measures.

SK

 • Odhaľovanie  nežiaduceho a neetického konania- projekt riadenia podvodu

  Projekt začína vykonaním externej kontroly, na ktorú nadväzuje vytvorenie systému, ktorý zaručí maximálne zníženie rizika podvodu, neetického, nehospodárneho a voči firme nelojálneho správania sa zamestnancov.

  Scenár realizácie projektu:

  1. preverenie efektívnosti vybraných ekonomických aktivít (nákupy tovarov a služieb, obstarávanie, odmeňovanie a pod) za uplynulé obdobie (napr. 1 rok)

  2. vyhodnotenie výsledkov kontroly, vyvodenie záverov

  3. prešetrenie konkrétnych podozrení a návrh možných nápravných opatrení

  4. analýza rizík v oblastiach citlivých na vznik ohrození záujmov spoločnosti a vytýčenie rizikových bodov (red flags)

  5. návrh opatrení na elimináciu rizík

  6. prehodnotenie etického kódexu spoločnosti

  7. komunikácia etických princípov na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti

  8. vyhodnotenie efektívnosti horúcej linky (whistler blower)

  9. korekcia prevádzkovanie horúcej linky a komunikácia opatrení na jej zefektívnenie

              Jednotlivé fázy projektu sa komunikujú   so zástupcom majiteľa spoločnosti a po schválení základných rámcov sa vytýči plán časovej postupnosti zavádzania jednotlivých  opatrení od prvotnej komunikácie až po definitívny výstup a finálnu podobu.

  Výhodou externého dodávateľa tejto služby je jeho nezávislosť a nestrannosť. V prípade internej realizácie nemožno eliminovať vplyv vzájomných vzťahov zamestnancov a ich individuálnych záujmov. Záujem majiteľa, prípadne jeho zástupcu na jednej strane a manažmentu a zamestnancov na strane druhej je v spoločnostiach s nízkou úrovňou firemnej morálky často odlišný.

  Kalkulácia nákladov jednotlivých etáp projektu závisí od rozsahu preverovaných aktivít a komplexnosti zavádzaných preventívnych a nápravných opatrení.